Team 2015/2016

Rafael, Jenny, Birgit, Kira, Sarah, Aga, Nina, Sarah und Jens
davor: Finja, Lisa, Dörthe, Fanie, Amanda und Danielle