Team 2008/2009

 

Saison 2008/2009: Jens, Anita, Katha, Anika, Fanie, Kai, Bine
Gwenda, Lisa, Sarah, Susi, Anja
Anke