Team 2007/2008

 

Saison 2007/2008: Jens, Anita, Rici, Sarah, Steffi, Lisa, Carina, Anna, Ilka
Katha, Birgit, Lena, Anika, Fanie
Dörthe